Zrodenie farnosti Važec

Zrodenie farnosti Važec

Úryvok z Historie domus farnosti Važec, autor J. Silan

Úvod

Dnes je streda po prvej nedeli Umučenia, t.j. 11. apríla 1973, osem hodín ráno. Čas jasný a svieži, aj keď nad Kriváňom sneží, čas jasný ako moje odhodlanie napísať túto Kroniku važeckej farnosti. Na svoje zahanbenie priznávam sa, že už dávno som mohol robiť túto Historiu domus. Ale čo robiť, keď som viacej miloval poéziu ako históriu?
Metóda týchto záznamov je prostá: Oživujem spomienky. Chronologicky. Ale tieto spomienky chcú byť hodnoverné a pravdivé, opierajú sa o listinné materiály tunajšieho farského archívu a o úprimné svedectvo človeka, čo ešte žije.

Roku Pána 1949

Tak teda v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!
Važec, fília farnosti Štrbskej, sa osamostatnila dňa 1. Júla 1949. V tento deň ma totiž preložili z Liptovského Hrádku do Važca. Dekrét osobne mi odovzdal vdp. Jozef Vrbovský na primíciách vdp. Jozefa Lenku vo Východnej (v tom čase totiž radšej osobných poslov páni biskupi používali). A ten dekrét znie:

Spiš. Kapitula 30. Júna 1949 číslo 1308/1949

Milý synu!

Biskupský ordinariát Ťa týmto premiestňuje s 1.júlom, s titulom a kongruou kaplánskej stanice Ždiarskej na novú expositúru vo Važci.
Hľaď sa ta čím skorej presťahovať, aby si v dostavovaní bytu expositúry vdp. farárovi v Štrbe boli nápomocný.
Ako exsposit má práva a plnú moc miestneho duchovného správcu.
Božie a arcipastierske požehnanie nech Ťa sprevádza na toto nové pôsobisko..

S výrazom lásky som (pečať) oddaný Otec v Kristu
Ján, biskup.