Miništrantské stretnutia

Miništrantské stretnutia

Od adventu prebieha miništrantská formácia. Hoci chlapcov, ktorí miništrujú nie je veľa, zúčastňujú sa na stretnutiach, ktoré ich vedú k poznaniu svojej služby pri oltári a prehĺbeniu duchovného života. Dva krát do mesiaca, v nedeľu po sv. omši, je na fare čas vyhradený pre našich miništrantov. Okrem vysvetľovania a nácviku služieb prebieha aj formácia, ktorú našim miništrantom zostavili generálny vikár Mons. Anton Tyrol a kolektív v knihe Ježišov malý apoštol. Je to súbor katechéz odvíjajúci sa aj od liturgického roka, ktorý chlapcom ponúka zmysluplný pohľad na ich službu pri sv. omši počas celého roka.